Van-Werk-Naar-Werk-beleid Rijk 2012-2018

Na maanden van onderhandelen hebben AC Rijksvakbonden, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF met de minister van Binnenlandse Zaken een onderhandelaarsakkoord bereikt over een structureel Van Werk naar Werk (VWNW) beleid. Daarmee is er bij reorganisaties duidelijkheid en zekerheid voor alle rijksambtenaren. Alle afspraken uit het nieuwe VWNW-beleid worden nu structureel in de CAO opgenomen.

Onderdeel van het onderhandelaarsakkoord is een aanpassing van de bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid (BWWW). De huidige uitkering wordt vervangen door een driejarige WW en transitievergoeding met enkele bovenwettelijke aanvullingen, zoals de garantie dat de uitkering doorloopt tot AOW-leeftijd voor iedereen die binnen 8 jaar voor AOW-leeftijd werkloos wordt. De aanpassing van de BWWW gaat in op het moment dat op de rijksambtenaren de transitievergoeding van toepassing wordt (nu voorzien op 1 januari 2020).

Woensdag 14 juni publiceren wij de tekst van het onderhandelaarsakkoord en de toelichting daarop. Iedere bond zal vanaf dat moment op de gebruikelijke wijze haar leden informeren. Op woensdag 28 juni zal iedere vakbond aangeven of de leden akkoord gaan met het resultaat.

De afgelopen periode hebben we prioriteit gegeven aan de onderhandelingen over een structureel VWNW-beleid. Zodra de ledenraadplegingen hierover zijn geweest, hervatten wij de onderhandelingen over de CAO Rijk.

Op donderdag 18 mei hebben wij het overleg over het VWNW-beleid hervat. De vorige keer konden de bonden geen overeenstemming bereiken met de werkgever over de looptijd van het VWNW-beleid. Daar hebben we vandaag verder over doorgepraat. Zowel BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) als de bonden zien mogelijkheden om binnen drie weken tot een akkoord te komen. Als dat lukt, zullen we het onderhandelingsakkoord aan onze leden voorleggen.

Zoals jullie weten onderhandelden we de afgelopen tijd over een Van Werk naar Werk-beleid. Het Van Werk naar Werk-beleid compenseert de negatieve gevolgen van organisatieveranderingen en zorgt dat medewerkers waarvan het werk vervalt begeleid worden naar ander werk, waardoor reorganisatieontslag voorkomen wordt.

De bonden verwachten de komende tijd veel organisatieveranderingen. Om deze reden willen we voor de komende vijf jaar een nieuw Van Werk naar Werk-beleid afspreken dat helderheid en zekerheid geeft.
We zijn er bijna uit, maar over de looptijd konden we geen overeenstemming bereiken. Daarom schorten we de onderhandelingen op. Zowel bonden als werkgever beraden zich op deze situatie en komen 18 mei weer bij elkaar.

De vakbonden en de werkgever Rijk hebben op 6 oktober 2016 de volgende afspraak gemaakt: het Van-Werk-Naar-Werk-beleid (ofwel het Sociaal Beleid Rijk bij reorganisaties) wordt – ongewijzigd – met een jaar verlengd tot en met 31 december 2017.

Tegelijkertijd zullen de gesprekken doorgaan met als doel afspraken te maken over het meer structureel regelen van het Van-Werk-Naar-Werk-beleid. Daarbij betrekken partijen de reparatie van het derde WW-jaar en de vormgeving van de huidige aanvullingen op de WW (bovenwettelijke WW). Het overleg over deze onderwerpen is een afspraak uit de huidige CAO Rijk waarin is opgenomen dat daarover voor 1 oktober 2016 afspraken zouden worden gemaakt.